CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals d'Ús, Política de Privacitat i Venda (en endavant, les "Condicions Generals" ) regulen l'ús del lloc web www.estufaire.cat (en endavant, el lloc web) i posa a disposició de les persones que accedeixin , amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis , propis i / o de tercers col · laboradors , i facilitar-los l' accés als mateixos , així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa (tot això denominat conjuntament els "Serveis " ) .

El lloc web www.estufaire.cat , té el seu domicili social a Mas d'en Roure , 8, 08458 - Sant Pere de Vilamajor , Barcelona . Per contactar amb www.estufaire.cat pot utilitzar l'adreça de correu postal indicada , així com l'adreça de correu electrònic ernest@estufaire.cat Per la pròpia naturalesa del lloc web , així com del seu contingut i finalitat , la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix s'ha de fer gaudint de la condició de Client , la qual s'adquireix segons els procediments recollits en la mateixa.

Per tant , l'esmentada condició de Client suposa l'adhesió a les condicions generals en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al lloc web . www.estufaire.cat es reserva el dret de modificar , en qualsevol moment , la presentació i configuració del lloc web , així com les presents Condicions Generals . Per això , www.estufaire.cat , recomana al Client llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web . En qualsevol cas , hi ha pàgines del lloc web accessibles al públic en general , respecte a les quals www.estufaire.cat també vol complir les seves obligacions legals , així com regular l'ús de les mateixes . En aquest sentit , els usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos , pel fet d'accedir a les esmentades pàgines , pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals , en la mesura que això els pugui ser d' aplicació .

Finalment , per la naturalesa pròpia d'aquest lloc web , és possible que es modifiquin o incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això , el Client , així com altres usuaris que no gaudeixin d'aquesta condició , queden obligats a accedir a les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixin al lloc web, assumint que els són aplicables les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés .

ACCÉS I SEGURETAT

L'accés als Serveis requereix el registre previ dels usuaris , un cop acceptin les condicions generals, passant a ser considerats com Clients . L'identificador del Client estarà compost per la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l'accés al compte propi del Client , serà necessària la inclusió d'aquest identificador , així com d'una contrasenya que tindrà com a mínim 4 caràcters . L'ús de la contrasenya és personal i intransferible , no estant permesa la cessió , ni tan sols temporal , a tercers . En aquest sentit , el Client es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la mateixa , assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers . En el cas que el Client conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers , haurà de modificar la mateixa de forma immediata , en la manera en què es recull en el Lloc Web .

UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

El Client s'obliga a usar els Serveis de forma diligent , correcta i lícita i , en particular , a títol merament enunciatiu i no limitatiu , es compromet a no:

  • Utilitzar els Serveis de forma , amb fins o efectes contraris a la llei , a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l' ordre públic; Reproduir o copiar , distribuir , permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública , transformar o modificar els Serveis, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
  • Realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualsevol dret de propietat intel · lectual o industrial pertanyents a www.estufaire.cat oa tercers ; servir els Serveis i , en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat , comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial , missatges no sol · licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat , així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació ;

El Client respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que www.estufaire.cat pugui patir, amb ocasió o com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualssevol altres incloses en les presents Condicions Generals i / o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web . www.estufaire.cat vetllarà en tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent , i estarà legitimada per interrompre , a la seva discreció , el Servei o excloure al Client del lloc web en cas de presumpta comissió , completa o incompleta , d'algun els delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent , o en cas d'observar qualsevol conducta que a judici de www.estufaire.cat , resultin contràries a aquestes Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per aquest lloc web , la Llei , les normes establertes per www.estufaire.cat o els seus col · laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament , imatge , credibilitat i / o prestigi de www.estufaire.cat o els seus col · laboradors .

DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del lloc web , com ara textos , gràfics , fotografies , logotips , icones , imatges , així com el disseny gràfic , codi font i software , són de l'exclusiva propietat d' www.estufaire.cat o de tercers , els drets al respecte té legítimament www.estufaire.cat estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional .

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel · lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució , modificació , alteració o descompilació .

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions , així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal . Aquells Clients que enviem al lloc web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà , en els casos en els quals per la naturalesa dels Serveis això sigui possible , s'entén que autoritzen a www.estufaire . cat per a la reproducció , distribució , comunicació pública , transformació , i l'exercici de qualsevol altre dret d'explotació , de tals observacions, opinions o comentaris , per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial . Així mateix , s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït .

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Clients en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel · lectual o industrial sobre qualssevol dels Serveis d'aquest lloc web hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: ernest@estufaire.cat .

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Amb independència del que estableix les condicions generals de contractació relatives a la contractació de béns recollides en el present lloc web, www.estufaire.cat no es fa responsable de la veracitat , exactitud i qualitat d'aquest lloc web , els seus serveis , informació i materials .

Aquests serveis , informació i materials es presenten "tal qual" i són accessibles sense garanties de cap classe. www.estufaire.cat es reserva el dret a interrompre l'accés al lloc web , així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics , de seguretat , de control , de manteniment , per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada . En conseqüència , www.estufaire.cat no garanteix la fiabilitat , la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web ni dels Serveis, de manera que la utilització dels mateixos per part del Client es porta a terme pel seu propi compte i risc , sense que, en cap moment , puguin exigir responsabilitats a www.estufaire.cat en aquest sentit .

www.estufaire.cat no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores , errors , mal funcionament del mateix i, en general , altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de www.estufaire.cat i / o deguda a una actuació dolosa o culposa del Client i / o tingui per origen causes de cas fortuït o força major . Sense perjudici del que estableix l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de Força Major , a més , i als efectes de les presents Condicions Generals , tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de www.estufaire.cat com ara : fallada de tercers , operadors o companyies de serveis , actes de Govern , falta d'accés a xarxes de tercers , actes o omissions de les autoritats públiques , aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals , apagades , etc . i l'atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic .

En qualsevol cas , sigui quina sigui la causa , www.estufaire.cat no assumirà cap responsabilitat per danys directes o indirectes , dany emergent i / o per lucre cessant . www.estufaire.cat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat , exactitud , exhaustivitat i / o actualitat dels Serveis transmesos , difosos , emmagatzemats , posats a disposició o rebuts , obtinguts o als que s'hagi accedit a través del lloc web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats .

www.estufaire.cat tractarà en la mesura del possible d'actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en la seva pàgina web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat . No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats en la mateixa . En aquest sentit , www.estufaire.cat no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos , difosos o posats a disposició de tercers pels Clients o col · laboradors , llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o administrativa competent .

De la mateixa manera , www.estufaire.cat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus oa la presència d'altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos .

www.estufaire.cat no es fa responsable per la utilització que el Client realitzi dels Serveis del lloc web ni de les seves contrasenyes , així com de qualsevol altre material del mateix , infringint els drets de propietat intel · lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers .

El Client s'obliga a mantenir indemne a www.estufaire.cat per qualsevol dany , perjudici , sanció , despesa ( incloent, sense limitació , honoraris d'advocats ) o responsabilitat civil , administrativa o de qualsevol altra índole , que pogués sofrir www.estufaire.cat que guardi relació amb l'incompliment o compliment parcial o defectuós per part de l'establert en les presents Condicions Generals o en la legislació aplicable , i , en especial, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

www.estufaire.cat no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l'accés a Serveis de tercers a través de connexions , vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l'exactitud o fiabilitat de els mateixos . La funció dels enllaços que apareixen en www.estufaire.cat és exclusivament la d'informar al Client sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet , on podrà ampliar els Serveis oferts .

www.estufaire.cat no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l'accés pels clients als mateixos . Aquests Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa www.estufaire.cat no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat . En conseqüència , el Client ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers .

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar és aplicable la legislació espanyola i en cas de controvèrsia , ambdues parts acorden sotmetre , amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona .