Subvencions de la Diputació de Barcelona per a Parcs Naturals de Barcelona i Reserva de la Biosfera de Barcelona

Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa. any 2019-2020

Data de publicació: 20 de març de 2019
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 25 d'abril de 2019
Bases de la convocatòria: Bases 2019
Instància:Instància 2019

Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel representant legal de l'entitat, en el Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 2/4 de 9 a 2/4 de 3 hores;

també es poden presentar, dins del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com a l'article 24 de la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


Documents addicionals:

Informació obtinguda de la web de la Diputació de Barcelona.

Enllaç