Subvencions a particulars i/o entitats sense ànim de lucre

Subvencions per a les explotyacions, les empreses agrícolaramaderes, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa.

Data de publicació: 16/01/2017
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 15/03/2017
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel representant legal de l'entitat, en el Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Gan Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es poden presentar, dins del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com a l'article 24 de la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


Documents addicionals:

Informació obtinguda de la web de la Diputació de Barcelona.

Enllaç